Unia Europejska

PROJEKTY DOTACJI EUROPEJSKICH

dekoracyjny obraz gradientu

Tytuł Projektu: „Przeprowadzenie projektu badawczego: Pólos o obnizonej masie i zwiekszonej wydajnosci do zastosowan w nowoczesnych samochodach osobowych o podwyzszonym momencie obrotowym jednostki napedowej wraz z doposazeniem dzialu B+R w Praszce”

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16-0006/18-00

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
NEAPCO EUROPE Sp. z o.o. poprzez opracowanie innowacyjnej w skali świata półosi napędowej do samochodów osobowych lub lekkich pojazdów dostawczych z silnikiem spalinowym lub napędem elektrycznym o parametrach wyższych od obecnie stosowanych przez konkurencję przy założeniu takiego samego lub niższego poziomu masy własnej produktu. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału funkcjonującego działu badawczo-rozwojowego oraz opracowanie produktu do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.

Planowane efekty: Wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez wsparcie procesu badawczego, co w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, gdyż w wyniku projektu dojdzie do zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R wnioskodawcy oraz nastąpi opracowanie innowacji produktowej w postaci innowacyjnej na skalę światową półosi napędowej. Dodatkowo projekt B+R wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. Dodatkowo w wyniku zakończenia realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do rozpowszechnienia wyników badań poprzez ich prezentację na konferencjach naukowych lub poprzez ich publikację w czasopismach specjalistyczno-naukowych. W konsekwencji w wyniku zwiększenia aktywności B+R przedsiębiorstwa dojdzie do wzrostu wydatków na działalność badawczo rozwojową podmiotu.

Całkowita wartość projektu: 4 324 586,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 327 604,00 PLN

 

Tytuł Projektu: „Opracowanie innowacyjnej półosi napędowej dedykowanej samochodom elektrycznym, wraz z technologią produkcji” w ramach podziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1236/19

Wartość projektu: 8 045 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 074 137,50 zł

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej półosi napędowej dedykowanej samochodom elektrycznym. Nowy produkt w portfolio Wnioskodawcy wymusza także prace nad technologią jego produkcji, która również będą częścią składową niniejszego przedsięwzięcia.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do oferty Neapco Europe Sp. z o.o. nowego rodzaju półosi dedykowanej pojazdom elektrycznym. Półoś ta będzie się charakteryzować następującymi przewagami konkurencyjnymi wyróżniającymi produkt na rynku :

  • zwiększenie odporności korozyjnej wyznaczanej wg normy GS 90011:2010-05 do 10 tygodni
  • zastosowanie nowego typu smaru do przegubów, który pozwoli na zredukowanie wibracji, zmniejszenie współczynnika tarcia i tym samym poziomu start i oporów toczenia i wydłuży jego żywotność przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości tego smaru o 10%
  • zastosowanie nowego rozwiązania polegającego na integracji funkcji ochrony przed kurzem, zasobnika smaru i zabezpieczenia przed rozłączeniem półosi w jednym elemencie, tj. zintegrowanej osłonie.
  • nowe typy materiałów, które w połączeniu z optymalizacją pozwolą na zredukowanie masy o co najmniej 10 % w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań.

Beneficjant: Neapco Europe sp. z o.o. z oo z siedzibą w Praszce, adres: 46-320 Praszka, ul. Kaliska 72

 

Tytuł Projektu: „Budowa i wyposażenie hali Działu B+R w Neapco Europe w Praszce” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.02.01.00-00-0090/20-00

Wartość projektu: 5 794 653,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 648 885,00 zł

Celem projektu jest uzyskanie pełnej zdolności do prowadzenia procesów badawczych przez NEAPCO EUROPE Sp. z o.o. poprzez utworzenie zaawansowanego technicznie Centrum Badawczo – Rozwojowego o powierzchni ok. 1200 mkw, umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w dziedzinie podzespołów dla branży automotive

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie przez Neapco innowacyjnych w skali kraju i świata rozwiązań produktowych jak i procesowych, znacząco podwyższających konkurencyjność firmy na arenie międzynarodowej.

Dzięki projektowi możliwe będzie sprawne rozwiązywanie problemów technologicznych i analitycznych branży automotive.

Beneficjant: Neapco Europe Sp. z oo, adres: ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka, Polska

 

Tytuł Projektu: "„Przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego przez przedsiebiorstwo Neapco z Praszki: Opracowanie zoptymalizowanej pólosi napedowej stosowanej w napedach na tylna os samochodu lub w systemie 4x4”

Umowa o dofinansowanie nr : RPOP.01.01.00-16-0006/20-00

Cel projektu:  Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa NEAPCO EUROPE Sp. z o.o. poprzez opracowanie innowacyjnej w skali dostawców półosi napędowych będącej elementem napędu AWD lub 4x4, lub napędu na tylną oś samochodu do pojazdów osobowych lub lekkich pojazdów dostawczych z silnikiem spalinowym lub napędem elektrycznym o parametrach wyższych od obecnie stosowanych przez konkurencję, przy założeniu takiego samego lub niższego poziomu masy własnej produktu.

Planowane efekty: Wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez wsparcie procesu badawczego, co w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Dodatkowo projekt B+R wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. Dodatkowo w wyniku zakończenia realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do rozpowszechnienia wyników badań poprzez ich prezentację na konferencjach naukowych lub poprzez ich publikację w czasopismach specjalistyczno-naukowych. W konsekwencji w wyniku zwiększenia aktywności B+R przedsiębiorstwa dojdzie do wzrostu wydatków na działalność badawczo-rozwojową podmiotu.

Całkowita wartość projektu: 1,193,114.40 XNUMX XNUMX zł

Finansowanie projektu z UE: 567,454.65 XNUMX XNUMX zł

 

Tytuł Projektu: Wprowadzenie nowego produktu na rynek celem minimalizacji negatywnych skutków Brexit.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest minimalizacja strat jakie wnioskodawca poniósł w związku z Brexit, w wyniku wprowadzenia do sprzedaży nowego typu półosi dla przemysłu motoryzacyjnego o cechach dotychczas nieoferowanych.

Efektem realizacji projektu będzie pozyskanie przychodów w wymianie handlowej z Zjednoczonym Królestwem oraz innymi rynkami eksportowymi, co przyczyni się nie tylko do minimalizacji strat z tytułu opuszczenia UE przez UK, ale zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Całkowita wartość projektu: 577 270,00 €

Finansowanie projektu z UE: 200 000,00 €

 

   

Tytuł Projektu: Przygotowanie do wprowadzenia nowego produktu na rynek celem minimalizacji negatywnych skutków brexit

Cel projektu:  

Głównym celem projektu jest minimalizacja start jakie wnioskodawca poniósł w związku z brexit poprzez uruchomienie produkcji nowego typu półosi o cechach i parametrach dotychczas nieoferowanych. Uruchomienie produkcji nastąpi poprzez dokonany zakup maszyn produkcyjnych.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie nowego produktu na dotychczasowe rynki (w tym UK). W ten sposób nastąpi łagodzenie skutków brexit poprzez utrzymanie i wzrost sprzedaży oraz jej wolumenu na rynku UK oraz ewentualnie na innych rynkach obecnych oraz perspektywicznych.

Całkowita wartość projektu: 774 408,00 EUR

Finansowanie projektu z UE: 195 994,48 EUR